CÁCH HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC


HỒI HƯỚNG NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG

Câu hỏi: Xin hỏi lão cư sĩ cách thức hồi hướng công đức. Mỗi khi hộ niệm, ban hộ niệm chúng con mỗi lần hồi hướng công đức thường hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ của người bệnh
Trả lời: Chư vị có thể làm việc này không sao nhưng mà nhắm đến là nhắm đến người bệnh là chính và oán thân trái chủ. Tại vì thường chúng ta đi hộ niệm là điều giải oán thân trái chủ thì chúng ta “ Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho Phật tử Trần Văn Y, pháp danh là X và cùng hồi hướng cho pháp giới hữu duyên, chư vị chúng sanh trong pháp giới hữu duyên với Phật tử Trần Văn X, pháp danh Y, nguyện chư vị đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ Tam Đồ. Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Như vậy là đủ rồi. Có những nơi nói là cùng với, cùng biến pháp giới chúng sanh cũng được không sao,cũng không có gì mà trở ngại. Chư vị có hồi hướng cho cửu huyền thất tổ nội ngoại của mình cũng được, hổng sao. Nhưng mà thường thường là hồi hướng cho chư vị oán thân trái chủ, mà mình biến chư vị oán thân trái chủ thành chư vị trong pháp giới hữu duyên thì ông bà cha mẹ cũng là chúng sanh trong pháp giới hữu duyên nhưng mà mình nói ngay những người có quen có biết, biết thuận biết nghịch gì đó cũng là cõi chúng sanh. Tức là trong đó báo là bao gồm những người mà oán thân trái chủ hay là bà con thân nhân gì của ông bà nói chung cũng được.Tại vì có thể nhiều khi ông bà cha mẹ họ biến thành oán thân trái chủ cũng có chúng ta nói chung như vậy cũng được rồi không có gì khó khăn lắm.
LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM GIẢNG GIẢI TẠI PHÁP HỘI CHÂU ÂU PHẦN CUỐI 25 7 2019

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/phong-thuy/

1 thought on “CÁCH HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

  1. https://www.youtube.com/watch?v=afBVyOJGLKQ&list=PL3KkZr3VnnOpCcowBQvCkKbpVAojs-GsU&index=109

    HỒI HƯỚNG NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG

    Câu hỏi: Xin hỏi lão cư sĩ cách thức hồi hướng công đức. Mỗi khi hộ niệm, ban hộ niệm chúng con mỗi lần hồi hướng công đức thường hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ của người bệnh

    Trả lời: Chư vị có thể làm việc này không sao nhưng mà nhắm đến là nhắm đến người bệnh là chính và oán thân trái chủ. Tại vì thường chúng ta đi hộ niệm là điều giải oán thân trái chủ thì chúng ta “ Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho Phật tử Trần Văn Y, pháp danh là X và cùng hồi hướng cho pháp giới hữu duyên, chư vị chúng sanh trong pháp giới hữu duyên với Phật tử Trần Văn X, pháp danh Y, nguyện chư vị đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.Trên đền bốn ơn nặng. Dưới cứu khổ Tam Đồ. Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Đồng sanh Cực Lạc quốc. Như vậy là đủ rồi. Có những nơi nói là cùng với, cùng biến pháp giới chúng sanh cũng được không sao,cũng không có gì mà trở ngại. Chư vị có hồi hướng cho cửu huyền thất tổ nội ngoại của mình cũng được, hổng sao. Nhưng mà thường thường là hồi hướng cho chư vị oán thân trái chủ, mà mình biến chư vị oán thân trái chủ thành chư vị trong pháp giới hữu duyên thì ông bà cha mẹ cũng là chúng sanh trong pháp giới hữu duyên nhưng mà mình nói ngay những người có quen có biết, biết thuận biết nghịch gì đó cũng là cõi chúng sanh. Tức là trong đó báo là bao gồm những người mà oán thân trái chủ hay là bà con thân nhân gì của ông bà nói chung cũng được.Tại vì có thể nhiều khi ông bà cha mẹ họ biến thành oán thân trái chủ cũng có chúng ta nói chung như vậy cũng được rồi không có gì khó khăn lắm.

    LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM GIẢNG GIẢI TẠI PHÁP HỘI CHÂU ÂU PHẦN CUỐI 25 7 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *